Moje Boisko ORLIK 2012

HARMONOGRAM
planowanych godzin otwarcia ORLIKA
na miesiąc PAŹDZIERNIK 2019

Pobierz

  facebook-logo

GODZINY OTWARCIA

„Orlik” podczas roku szkolnego od godziny 8.00 do 15.00 będzie do dyspozycji szkół, w pozostałe dni zgodnie z miesięcznym harmonogramem dostępny będzie dla wszystkich.

 

ZAPISY NA ORLIKA

Można rezerwować możliwość korzystania z boisk u animatorów:

 • Piotra Gałki telefonicznie (607 516 427)
 • Pawła Gorgola (531 920 999) lub osobiście na terenie obiektu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA „KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012”

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych.

Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować sobie odpowiednie zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlika” zajmuje się animator, do którego zgłaszają się osoby chcące skorzystać z boisk.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji.

Osoby bądź grupy w formach niezorganizowanych mogą korzystać z danego boiska do 1 godziny i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących, chyba że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne.

Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Nie dopuszcza się do zajęć osób niepełnoletnich bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych!!!!

Z REGULAMINU „ORLIKA”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 1. przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 2. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,
 3. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
 4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
 5. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
 6. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
 7. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
 8. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
 9. przeszkadzania w zajęciach lub grze
 10. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
 11. wprowadzania zwierząt
 12. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu

R e g u l a m i n
porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012

Kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” jest własnością Miasta i Gminy Borne Sulinowo, a zarządzany przez CKIR w Bornem Sulinowie.

Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 

 1. Kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” obejmuje:
  1. boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
  2. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu,
  3. zaplecze socjalno-szatniowe.
 2. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
 3. Boiska są czynne w następujących terminach z przeznaczeniem na:
  w okresie roku szkolnego:

  1. pierwszeństwo w planowanych zajęciach szkolnych dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Borne Sulinowo – poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00
  2. zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych w organizacjach szkolnych (SKS, UKS), pozaszkolnych i klubach sportowych zgodnie z oddzielnym harmonogramem na dany miesiąc. 
 4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez instruktora sportu w uzgodnieniu z CKiR Borne Sulinowo (patrz wyżej). 
 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu. 
 6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu. 
 7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
  W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis    do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
 10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
 11. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odbywa się wyłącznie za zgodą     rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność. 
 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 
  1. przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
  2. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 
  3. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  
  4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. 
  5. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  
  6. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  
  7. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, 
  8. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
  9. przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
  10. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
  11. wprowadzania zwierząt, 
  12. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu. 
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 12 i 13 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: 
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,  
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,  
  • nakazać opuszczenie terenu boisk. 
 15. Gmina Borne Sulinowo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.
 16. Wszelkie mienie i pozostawione przedmioty będą przechowywane na terenie Kompleksu przez okres 7 dni. W tym czasie osoby są zobowiązane do odebrania pozostawionego mienia. W innym przypadku po upływie wyżej wymienionego terminu wszelkie pozostawione rzeczy będą usuwane. Informacja o pozostawionych rzeczach wraz z dokumentacją fotograficzną zamieszczana  będzie na FB Orlika w Bornem Sulinowie.
 17. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach (kodeks cywilny i karny). 
 18. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia instruktorowi sportu lub administratorowi obiektu wszelkich uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu. 
 19. Każdorazowo prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy, inna osoba) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub poważnej kontuzji ćwiczącego. 
 20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.