Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
XVII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH
W BORNEM SULINOWIE

Zapraszamy do składania wstępnych, pisemnych ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwo) „XVII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 12-15 sierpnia 2022 r.”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „GASTRONOMIA – MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2022”, opatrzonych pieczęcią podmiotu, w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo do dnia 7.06.2022 r.

W terminie od 8 do 13 czerwca powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty.
Oferenci wytypowani przez komisję zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji w dniu 10.06.2022 r.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 • wprowadzenie na teren imprezy 2 lokalnych podmiotów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwa);
 • wprowadzenie na teren imprezy 1 lokalnego podmiotu gastronomicznego bez sprzedaży napojów alkoholowych (sprzedaż zup typu: flaki, grochówka, żurek, kapuśniak).

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • dokładne dane podmiotu (nazwa, adres, właściciel, telefon, itp.);
 • wpis do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS;
 • aktualna koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • krótki opis działalności;
 • informacje o doświadczeniu w obsługiwaniu podobnych imprez masowych (mile widziana dokumentacja zdjęciowa);
 • referencje (minimum od 3 podmiotów);
 • ofertę gastronomiczną wraz z cenami detalicznymi;
 • proponowaną kwotę netto na rzecz organizatora za obsługę imprezy;
 • informacje o posiadanych zasobach ludzkich i wyposażeniu.

Niezbędne wyposażenie po stronie Oferenta:

 1. 14 szt. nalewaków: w tym 8 szt. na potrzeby własne, 6 szt. na potrzeby pozostałych 2 podmiotów lokalnych handlujących piwem,
 2. 60 szt. parasoli wraz z betonowymi podstawami na potrzeby wszystkich podmiotów gastronomicznych,
 3. 150 kompletów: w tym 150 stołów i 300 ławek na potrzeby wszystkich podmiotów gastronomicznych,
 4. 9 szt. namiotów o wym. 3 m x 3 m (do przechowywania i sprzedaży napojów alkoholowych) na potrzeby 3 pozostałych podmiotów lokalnych handlujących piwem,
 5. 6 szt. lodówek (do chłodzenia napojów alkoholowych) na potrzeby 2 pozostałych podmiotów lokalnych handlujących piwem.

Podmiot, który wygra konkurs będzie zobligowany do wpłaty 10% wynegocjowanej kwoty w formie zaliczki (na podstawie wystawionej faktury VAT) w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

W razie rezygnacji z obsługi imprezy – kwota nie podlega zwrotowi.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z siedzibą w Bornem Sulinowie (78-449) przy Al. Niepodległości 21.
  Z administratorem można skontaktować się mailowo: sport@bornesulinowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@bornesulinowo.pl.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
 4. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.