KONKURS ! Najładniejsza pisanka.

Regulamin Konkursu

pt. „Najładniejsza Pisanka”

 1. Organizator

Organizatorem konkursu pt. „Najładniejsza Pisanka” jest Centrum Kultury
i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

CKiR w Bornem Sulinowie jest jednocześnie fundatorem nagród w konkursie.

 1. Przedmiot konkursu

Wykonanie samodzielne pracy plastycznej – pt. „Najładniejsza Pisanka” przy wykorzystaniu

 1. jajka styropianowego (dozwolone w kategorii 7 -10 lat)
 2. prawdziwego jajka lub wydmuszki (pozostałe kategorie wiekowe)
 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do następującego grona uczestników w 3 kategoriach wiekowych:

 • dzieci w wieku 7 – 10
 • dzieci w wieku 11 – 14
 • dorośli i młodzież
 1. Cele
  • propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Wielkanocnych,
  • rozwijanie i pobudzanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 1. Warunki uczestnictwa
 • Samodzielne wykonanie przez uczestnika pisanki ze styropianu (dzieci 7 – 10 lat) jajka lub wydmuszki (pozostałe kategorie wiekowe) z zastosowaniem dowolnych technik plastycznych.
 • Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
 • Prace, które będą budzić wątpliwość Komisji co do samodzielnego wykonania, zostaną odrzucone i nie będą brane pod ocenę.
 • Pracę należy dostarczyć do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78 – 449 Borne Sulinowo (w godz. 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku).
 • Do każdej pracy należy dodać kartkę z numerem kontaktowym uczestnika/opiekuna.
 • Wypełnienie przez uczestnika/opiekuna osoby niepełnoletniej kwestionariusza zgłoszenia i dostarczenie do siedziby firmy bądź wypełnienie kwestionariusza w siedzibie firmy przy dostarczaniu pracy na konkurs.
 • Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków zostaną odrzucone.
 1. Nagrody

Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe dla miejsc I – III w każdej kategorii wiekowej.

 1. Termin dostarczania prac.

Prace należy dostarczyć do siedziby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w terminie do 8 kwietnia 2022 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Ocena prac i zasady przyznawania nagród
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej i FanPage Centrum na portalu Facebook
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnicy przekazując prace na konkurs akceptują Regulamin konkursu.

 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Zgłoszenie ozdób do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
  do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 4. Opiekunowie/uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych dzieci/uczestników przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji konkursu lub idei konkursu.

 5. Prace wykonane różnymi technikami, ocenione przez Komisję, będzie można oglądać na stronie internetowej Centrum oraz Fan Page na portalu Facebook.

W razie pytań prosimy o kontakt z panem Piotrem Gałką, tel. 94 37 49 612 lub
mail: animator.ckir@bornesulinowo.pl

Kwestionariusz uczestnictwa w konkursie