Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
KIEROWCA AUTOBUSU-PRACOWNIK GOSPODARCZY
W CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BORNEM SULINOWIE

GMINA BORNE SULINOWO

z dnia 14 LISTOPADA 2018 r.

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy kierowca autobusu-pracownik gospodarczy w Bornem Sulinowie, gmina Borne Sulinowo

1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Rekreacji, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:

Kierowca autobusu – pracownik gospodarczy: 1 etat

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy – Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, gmina Borne Sulinowo; czas zatrudnienia od 02.01.2019 r. do 31.03.2019 r.; kolejna umowa na czas nieokreślony.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania autobusem:

 • prawo jazdy kat. D,
 • aktualne orzeczenie psychologiczne,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny na przewóz osób,
 • oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane umiejętności mechanika samochodowego,
 • dyspozycyjność, punktualność, uczciwość,
 • komunikatywność, cierpliwość i właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie – pojazd i jego wyposażenie,

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 094 374 96 12.