Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISZKOWIE
GMINA BORNE SULINOWO
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora świetlicy wiejskiej w miejscowości Liszkowo, gmina Borne Sulinowo

1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Rekreacji, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:

Instruktor świetlicy – 1/2 etat

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy – Świetlica wiejska w miejscowości Liszkowo, gmina Borne Sulinowo; czas zatrudnienia od 1.02.2018 r. do 30.04.2018 r.;

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie min. średnie
– kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

Wymagania dodatkowe:
– znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
– umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
– organizowanie zajęć świetlicowych,
– organizowanie imprez,
– umiejętność obsługi komputera,
– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
*organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
*prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
*udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
*współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres sekretariat.ckir@bornesulinowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2018 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.