Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Dożynki 2017

REGULAMIN
„DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH  W JUCHOWIE”

I. Postanowienia ogólne

 1. Impreza zorganizowana będzie 16 września 2017 roku w godzinach od. 11.00. do 23.00. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.
 4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
  1. teren imprezy – miejsce wydzielone przez organizatora imprezy tj.: Boisko w Juchowie;
  2. organizator imprezy: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie i Fundacja im. St. Karłowskiego w Juchowie;
  3. uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym:
   – widzowie;
   – osoby z obsługi technicznej;
   – zaproszeni goście;
  4. Służby porządkowe imprezy – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony mienia, legitymujące się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

II. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy.
 2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność
 3. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.
 4. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 5. Sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zakupionych na terenie imprezy odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej trwania

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy.
 2. W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz:
  1. wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt;
  2. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy;
  3. zaśmiecania terenu imprezy;
 3. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 5. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
  1. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
   – powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
   – powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
  2. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
  3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
   – w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
   – należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
   – nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
   – w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronach internetowych Organizatora,
  – w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.
 1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 16.09.2017 roku.