Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Nabór – Ratownik WOPR

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
RATOWNIKA WOPR – KIEROWNIKA MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI
z dnia 1 marca 2017r.

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratownika WOPR na Plaży „Słonecznej” nad jez. Pile w Bornem Sulinowie

1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Rekreacji, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo

2. Określenie stanowiska, ilość etatów (osób):

Ratownik WOPR – kierownik miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 1 osoba
Ratownik WOPR – 1 osoba

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, wynagrodzenie:

Umowa zlecenia – Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie; czas zatrudnienia od 1.07.2017r. do 31.08.2017 r.;
praca wykonywana od poniedziałku do niedzieli w godz.10.00- 18.00.
Wynagrodzenie miesięcznie: 3600 brutto – kierownik miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
3300 brutto – drugi ratownik.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania kwalifikacyjne:

– stopień ratownika WOPR,
certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,
b) komunikatywność,
c) kreatywność, samodzielność,
d) nieposzlakowana opinia

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres sekretariat.ckir@bornesulinowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.